Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je krajem studenoga 2020. godine pokrenula globalnu inicijativu o ubrzanju eliminacije raka vrata maternice s prema kojoj strategoja prevencije objedinjuje tri intervencije prema kojoj bi se u slijedećih deset godina (do 2030.) trebali postići slijedeći ciljevi: cijepljenje protiv Humanog papiloma virusa (HPV) 90% djevojaka u dobi do 15. godine, probirno testiranje 70% žena do dobi od 35 gdina i ponovno do dobi od 45 godina, te pravovremeno liječenje 90% svih dijagnosticiranih premalignih lezija i invazivnih karcinoma. Ta strategija je donesena i objavljena 17. studenog 2020. godine i usvojile su je 194 zemlje u svijetu. Poput Strategije SZO-a, i brojni drugi europski dokumenti i preporuke uključuju jačanje prevencije raka vrata maternice kroz provođenje organiziranog probira na rak vrata maternice i cijepljenja protiv HPV-a, glavnog uzročnika raka vrata maternice.

U Strategiji SZO-a navodi se da će za globalnu strategiju uklanjanja raka vrata maternice kao javnozdravstvenog problema biti potrebna (a) politička podrška međunarodnih i lokalnih čelnika; (b) koordinirana suradnja između partnera –multisektorski pristup; (c) podrška jednakom pristupu u kontekstu  zdravstvene zaštite; (d) učinkovita mobilizacija resursa; (e) jačanje kapaciteta zdravstvenog sustava; i (f) snažno promicanje zdravlja na svim razinama.

Ove godine obilježavamo treću godišnjicu pokretanja inicijative za postizanje vizije svijeta bez rak avrat amaternice. Naravno potpunu eliminaciju nije moguće postići, no moguće je značajno smanjiti broj novooboljelih, te SZO definira postizanje tog cilja kao stopu incidencije odnosno broj novooboljelih godišnje od manje od 4 na 100 000 žena.

Prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2020. godini zabilježeno je 276 oboljelih od raka vrata maternice, što čini stopu od 12,6 na 100 000 žena, te 126 umrlih (u 2021.:122) od raka vrata maternice, što čini stopu od 5,4 na 100 000 žena. Rak vrata maternice se javlja u nešto mlađoj dobi nego druga sijela raka – u 2020. 34% novooboljelih žena bilo je mlađe od 50 godina, a 37% umrlih mlađe od 60 godina. Prosječna dob prilikom dijagnoze u 2020. je bila 56 godina. Iako rak vrata maternice nije među češćim sijelima raka kod žena, u 2020. godini bio je treće sijelo raka žena u dobi od 30 do 39 godina (iza raka dojke i raka štitnjače). U usporedbi s drugim europskim zemljama, prema procjenama Europske komisije za 2020., Hrvatska se nalazila na 11. mjestu od 27 zemalja Europske unije po stopama incidencije i mortaliteta od raka vrata maternice.

U Hrvatskoj je Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u fazi reorganizacije. U tijeku je provedba Posebnog programa, pilot projekta u Virovitičko podravskoj županiji koji uključuje test na HPV kao primarni probirni test, odnosno kotestiranje za žene starije od 30 godina. Od početka provedbe pilot projeketa u travnju 2023. do početka rujna 2023 ok 500 žena koje žive na području Virovitičko podravske županije obavilo je probirno testiranje, a oko 7% njih ima abnormalan Papa test ili pozitivan test na HPV. Cilj posebnog programa je utvrditi potrebne preduvjete i resurse za planiranje i organiziranje potpune implementacije novog protokola probirnog testiranja na nacionalnoj razini.

U posebnom programu se uz citološku metodu Papa test koristi test na HPV kao primarni test probira, jer je SZO za probirni test preporučila test na HPV zbog dokaza o njegovim dobrim karakteristikama kao probirnog testa koji uključuju: višu specifičnost (veća pouzdanost u detektiranju žena bez premalignih promjena, višu negativna prediktivna vrijednost za procjenu rizika razvoja lezija visokog stupnja (HSIL) i invazivnog raka (veća pouzdanost u rezultat negativnog testa), mogućnost sigurnog produljenja intrevala između probira na pet godina (u odnosu na Papa test gdje taj interval iznosi tri godine) te postojanje protokola postupanja (daljnje dijagnosticiranje i liječenje) za HPV pozitivne žene.

Cijepljenje protiv HPV-a je dostupno na nacionalnoj razini za sve učenike (M/Ž) u dobi od 15-16 god. (8. razred OŠ). Od 2023. pozivat će se učenici i učenice od 5. do 8. razreda osnovne škole, a mogu se cijepiti svi od 9 godina (ovisno o raspoloživosti cjepiva). Dodatno cijepljenje provodi se među srednjoškolcima i mladima do 25 godina. Prema podacima HZJZ-a, udio osnovnoškolske djece (8. razred) s najmanje jednom primljenom dozom cjepiva protiv HPV-a u školskoj godini 2022./2023. je bio 51,1% za učenice i 34,3% za učenike, te je vidljiv trend porasta cijepnih obuhvata u odnosu na udio cijepljene djece na početku provedbe nacionalnog programa cijepljenja protiv HPV-a, kada je taj udi bio oko 10%. Dodatno, Hrvatska (HZJZ kao partner) sudjeluje u europskom projektu zajedničke akcije PERCH – PartnERship to Contrast HPV. Projekt je dio napora Europske komisije u području kontrole zloćudnih bolesti te je u skladu s ciljevima Europskog plana protiv raka (Europe’s Beating Cancer Plan inicijative) koji kao nužni preduvjet za postizanje globalnog cilja eliminacije raka vrata maternice i drugih oblika raka uzrokovanih infekcijom HPV-om naglašava važnost postizanja visokih udjela procijepljenosti protiv HPV-a. Hrvatska se priključila i projektima i inicijativama Europske organizacije za prevenciju raka- HPV Action Network  European Cancer Organisation (ECO) i njihovom projektu „Akcija protiv HPV-a sada – Action Now on HPV“ koji imaju u cilju poboljšanje prevencije i eliminaciju svih vrsta raka uzrokovanih HPV-om.

I na kraju, podsjećamo da ovaj dan naglašava važnost edukacije, prevencije i pravovremenog ranog otkrivanja premalignih promjena kao ključnih elemenata u sprječavanju ove bolesti. Inicijative usmjerene prema podizanju svijesti o važnosti redovitih preventivnih ginekoloških pregleda i probirnih testiranja, cijepljenja protiv HPV-a te promicanju zdravih životnih stilova pokazale su se kao učinkoviti alati u smanjenju incidencije raka vrata maternice. Više informacija o prevenciji raka vrata maternice i aktivnosti koje se provode u ovom području možete pogledati na internetskoj stranici HZJZ-a Neću rak te u videu Sedam činjenica koje trebate znati o raku vrata maternice.

 

Podijeli!